Albania Travel

March 5, 2010

วิธี การ ป้องกัน การ ตรวจ สอบ ภาษี

Filed under: travel — Tags: , , , , — lnupey @ 11:08 pm

การ ตรวจ สอบ ได้ มาก stressful, ไม่ พูด ถึง เงิน อันตราย ประสบการณ์. ขณะ ที่ คน จำนวน มาก จะ ไป ทั้ง ชีวิต ของ พวก เขา ไม่ ถูก ตรวจ สอบ ภาษี ทุก คน โชค ดี ที่ ไม่ ได้ เป็น. มี แต่ วิธี ที่ จะ ช่วย ป้องกัน มนุษย์ ภาษี จาก การ ตรวจ สอบ บน คุณ. มัน ไม่ สามารถ ที่ จะ รับรอง ได้ ว่า คุณ จะ ไม่ สามารถ เข้า ชม โดย IRS แต่ ที่ อย่าง น้อย ที่สุด คุณ สามารถ หลีก เลี่ยง บาง ธง สี แดง ที่ เรา ทราบ ได้ ว่า จะ ดึงดูด ความ สนใจ ของ พวก เขา.

บันทึก การ รักษา ที่ ดี

มัน มากสำคัญ ใน การ รักษา ข้อมูล เพื่อ ให้ คุณ สามารถ พิสูจน์ ได้ ว่า สิ่ง ที่ คุณ ป้อน ใน การ คืน ภาษี ของ คุณ เป็น จริง. ใน กรณี ที่ ตรวจ สอบ ทุก งาน เอกสาร จะ มี ประโยชน์ มาก เช่น กัน. นอกจาก นี้ การ รักษา เอกสาร และ แบบ ฟอร์ม ที่ ท่าน ได้ เก็บ ปี จะ ช่วย ให้ คุณ แฟ้ม ผล ตอบแทน ภาษี ถูก ต้อง ซึ่ง เป็น อีก วิธี ที่ ดี เพื่อ หลีก เลี่ยง การ ตรวจ สอบ ความ คลาดเคลื่อน เนื่องจาก สามารถ แจ้ง เตือน IRS ที่ คาว เป็น สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น.

ทำงาน ธุรกิจ ของ คุณ เอง โดย อัตโนมัติ ธง สี แดง แต่ คุณ สามารถ ลดปัญหา โดย การ พิสูจน์ ว่า คุณ ไม่ ได้ ซ่อน อะไร. นี้ จะ กระทำ โดย การ บันทึก พิถีพิถัน และ ให้ แน่ใจ ว่า สิ่ง ที่ ยัง ต้องการ ผลัก ดัน ให้ ตลาด ใน ทาง ของ คุณ ทำงาน ไม่ นับ หัก ภาษี เพื่อ แสดง IRS ที่ คุณ ไม่ ได้ พยายาม ใบ สิ่ง ใน ใต้ เรดาร์.

File ผล ตอบแทน อย่าง ถูก ต้อง

แม้ ผิด พลาด เล็กน้อย ใน คณิตศาสตร์ สามารถ ให้ ความ สนใจ จ่าย IRS และ หาก ปัญหา ได้ มากกว่า เล็กน้อย เป็น ไป ได้ ว่า พวก เขา จะ ต้องการ ตรวจ สอบ กับ คุณ และ ให้ แน่ใจ ว่า ไม่มี ดีเหตุผล เบื้องหลัง ข้อ ผิด พลาด นอกเหนือ จาก ทักษะ คณิตศาสตร์ ยากจน. นี้ คือ สิ่ง ที่ เป็น อย่าง remedied โดย มี คน อื่น ใช้ เวลา ดู อย่าง รวดเร็ว กว่า การ กลับ หรือ การ บัญชี ภาษี ทำ ผล ตอบแทน ให้ คุณ.

ให้ แน่ใจ ว่า คุณ ยัง แฟ้ม ภาย ใต้ พื้นที่ ที่ ถูก ต้อง โดย เฉพาะ หาก คุณ มี ราย ได้ ราย ได้ จาก ธุรกิจ ด้าน. ขณะ ที่ จะ ดึงดูด ให้ รอบ ลง มา หรือ เปลี่ยนแปลง ข้อมูล เพียง เล็กน้อย เพื่อ หลีก เลี่ยง การ ย้าย เข้า เท้าแขน ภาษี ถัด ไป ก็ เพียง ไม่ คุ้ม ค่า การ รบกวน ของ การ ตรวจ สอบ และ ศักยภาพค่า ที่ ได้ มา จาก การ ตรวจ สอบ. คุณ จะ ดี ใน ระยะ ยาว เพียง เกาะ ข้อเท็จจริง และ ไม่ ทำให้ พยายาม ซ่อน อะไร.

เคล็ด ลับ อื่น ๆ เพื่อ หลีก เลี่ยง ภาษี เข้า ชม:

ใช้ ตัวเลข ที่ แน่นอน มากกว่า คน กลม. เช่น 2.000 $ อาจ จะ ดู ดี แต่ 1,994.23 $ จะ มี น้อย มี แนวโน้ม ที่ จะ ดึงดูด ความ สนใจ ให้ คุณ.

รวม คำ อธิบาย หาก มี บาง สิ่ง ที่ อาจ จะ มี ความ สับสน ใน คืน. นี้ จะ แนบ มา กับ เอกสาร ที่ มี คลิป และ จะ ช่วย ให้ ชัดเจน ขึ้นความ ห่วงใย ใด ๆ.

เก็บ บันทึก การ เดินทาง ธุรกิจ รวม ถึง คน ที่ คุณ พบ กับ ที่ คุณ ไป ที่ คุณ อยู่ และ กิน ฯลฯ เหล่า นี้ อาจ ดูเหมือน ต้องการ ราย ละเอียด มาก แต่ พวก เขา ได้ มา มี ประโยชน์ ต่อ.

โดย ทั่วไป หาก คุณ ไม่ ซ่อน อะไร ที่ คุณ จะ นำ เสนอ รูป แบบ ต่ำ IRS และ โอกาส ที่ คุณ จะ ไม่ เลือก สำหรับ การ ตรวจ สอบ. แต่ มัน จะ เกิด ขึ้น คุณ จะ ยัง เตรียม ที่ จะ พิสูจน์ ว่า คุณ ถูก ซื่อสัตย์.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: