Albania Travel

March 11, 2010

ตนเอง งาน หัก ภาษี – สิ่ง ที่ คุณ สามารถ อ้าง สิทธิ์

เป็น ธุรกิจ สำหรับ ตัว ของ คุณ เป็น ประสบการณ์ ที่ ทำให้ มี เสรีภาพ มาก และ สามารถ ให้ คุณ ประโยชน์ มากมาย กว่า ใคร ที่ เป็น งาน. หนึ่ง ใน ผล ประโยชน์ ที่ คุณ จะ อ้าง หัก เมื่อ มี การ ยื่น ภาษี ของ คุณ. ทำงาน ธุรกิจ สามารถ ก่อ ให้ เกิด ค่า ใช้ จ่าย จำนวน มาก และ รัฐบาล ตระหนัก ถึง นี้. ดังนั้น คุณ จะ พบ ว่า คุณ มี ตัว เลือก ที่ กว้าง ของ ตนเอง งาน หัก ภาษี ที่ คุณ สามารถ มี คุณสมบัติ สำหรับ. หาก คุณ ไม่ แน่ใจ ว่า คุณ สามารถ ที่ จะ หัก ต่อ ไป นี้ เป็น ตัวอย่าง บาง แห่งหัก หลาย ไฟล์ คุณ สามารถ ที่ จะ ช่วย คุณ เงิน ใน ช่วง เวลา ภาษี.

แรก ของ ตนเอง งาน หัก ภาษี ที่ คุณ สามารถ อ้าง เป็น เงิน ที่ คุณ จะ ให้ ครอบคลุม ถึง การ ประกัน สุขภาพ และ ทันต กรรม ของ คุณ. หาก คุณ จ่าย พ รี เมี่ ยม สำหรับ คู่ สมรส หรือ อยู่ ใน ปกครอง อื่น ๆ ใน ครอบครัว ของ คุณ แล้ว คุณ สามารถ เรียก ร้อง เหล่า นี้ เช่น กัน. การ ศึกษา ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ธุรกิจ ของ คุณ ยัง สามารถ หัก. ถ้า คุณ ใช้ รถ ของ คุณ สำหรับ การ ทำงาน คุณ อาจ จะ หัก ส่วน ระยะ และ หาก สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น กับ คุณรถ ซ่อม มี สิ่ง ที่ คุณ สามารถ เรียก ร้อง. หัก อื่น ๆ ที่ คุณ ควร เรียก ร้อง จะ เกษียณ และ แผนการ เงิน บำนาญ ใด ๆ ที่ คุณ ร่วม เขียน.

หาก ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ทำงาน ของ ธุรกิจ ของ คุณ โอกาส ที่ คุณ สามารถ อ้าง เป็น หัก. บาง ตัว งาน หัก ภาษี รวม ค่า เช่า ที่ คุณ ชำระ สำหรับ สำนักงาน บ้าน โทรศัพท์ หรือ สาย โทรสาร ที่ คุณ ได้ ตั้ง ค่า เพื่อ วัตถุประสงค์ ทาง ธุรกิจ Internet ธุรกิจ ที่ เกี่ยวข้อง กับ ความ บันเทิง และ ค่า ใช้ จ่าย การ เดินทาง คุณ อาจ จะ เกิด ขึ้น สำหรับ งาน นี้. คุณ ยัง สามารถการ เพิ่ม ทุน เรียก ร้อง และ เงินปันผล ที่ คุณ อาจ ได้ รับ. แม้ว่า จะ มี การ ค้า สิ่งพิมพ์ ที่ คุณ ได้ สมัคร สมาชิก เพื่อ คุณ จะ สามารถ รวม ใน หัก ของ คุณ. ถ้า คุณ เคย แน่ใจ ว่า สิ่ง ที่ จะ ได้ รับ การ พิจารณา หัก นอกจาก ใบ แจ้ง หนี้ หรือ ใบเสร็จ รับ เงิน และ ตรวจ สอบ กับ บัญชี ของ คุณ.

เมื่อ ตัว เอง อ้าง งาน หัก ภาษี คุณ อยู่ ใน ที่นั่ง drivers. โดย ที่ ปรึกษา ภาษี มือ อาชีพ คุณ จะ พบ ว่า มี หัก อีก หลาย ท่าน สามารถ ใช้ ประโยชน์ จาก การ ที่จะ ช่วย พวก เจ้า ครั้ง ใหญ่ เมื่อ ถึง เวลา ที่ จะ ทำ ภาษี ของ คุณ. สิ่ง ที่ คุณ เรียก ร้อง แต่ จะ ต้อง สำรอง ไว้ กับ หลักฐาน. โปรด เก็บ ใบเสร็จ รับ เงิน และ เอกสาร ทุก อย่าง ของ คุณ. ยิ่ง สมบูรณ์ คุณ อยู่ ใน เอกสาร ของ คุณ น้อย คุณ จะ ได้ รับ การ ตรวจ สอบ. และ หาก ใน โอกาส เล็กน้อย ที่ คุณ จะ ได้ รับ การ ตรวจ สอบ โดย การ รักษา และ ราย ละเอียด และ ข้อมูล ถูก ต้อง คุณ ก็ จะ อยู่ รอด กระบวนการ ที่ มี ปัญหา ไม่ กี่.

March 3, 2010

ตนเอง คำถาม งาน Tax Top

Filed under: travel — Tags: , , — lnupey @ 8:03 am

มี ผล ประกอบ การ ธุรกิจ อะไร ผล ประกอบ การ ขาย เป็น จำนวน เงิน รวม ราย ได้ ธุรกิจ แสวงหา ก่อน หัก ค่า ใช้ จ่าย ธุรกิจ. ผล ประกอบ การ รวม ถึง รับ ประเภท สินค้า ที่ ขาย หรือ งาน ทำ เช่น คณะ กรรมการ เคล็ด ลับ การ ชำระ เงิน ใน ลักษณะ ค่า และ เงิน ประกัน. รวม ถึง การ ขาย ใน บัญชี การเงิน ของ คุณ หมุนเวียน ใน วัน ที่ มัน เป็น ใบ แจ้ง หนี้ หรือ ไม่ ได้ รับ และ วัน ที่ ที่ ได้ รับ.

สิ่ง ที่ ไม่ รวม ผล ประกอบ การ ธุรกิจ? ผล ประกอบ การ ขาย รวม การ ขาย สินทรัพย์ ถาวร เช่น สถาน ที่,ยาน พาหนะ และ อาคาร และ อุปกรณ์. ยัง ไม่ รวม ค่า เบี้ยเลี้ยง เริ่ม ต้น ธุรกิจ ที่ ใส่ แยก ใน ตนเอง การ ประเมิน ผล ตอบแทน ภาษี. เงิน แนะนำ ธุรกิจ จะ รวม เป็น เงิน ทุน นำ และ ไม่ พลิก ขาย.

สิ่ง ที่ มี ค่า ใช้ จ่าย ธุรกิจ อนุญาต? ทั้งหมด ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ทำงาน ที่ เกิด ขึ้น เพียง เพื่อ วัตถุประสงค์ ของ ธุรกิจ อาจ จะ หัก เป็น ค่า ใช้ จ่าย รวม ทั้ง ธุรกิจ ที่ อนุญาต ให้ ขาย สินค้า ซื้อ, ค่า จ้าง พนักงาน ค่า เช่า สถาน ที่ และ overheads ค่า ใช้ จ่าย บริหาร,ค่า ใช้ รถ. ดอกเบี้ย เงินกู้ และ overdrafts สามารถ อ้าง เป็น ค่า ใช้ จ่าย ธุรกิจ รวม องค์ประกอบ เมืองหลวง ของ repayments. ระดับ สูง ธุรกิจ บันทึก ค่า ใช้ จ่าย อย่าง ถูก ต้อง สามารถ เก็บ กำไร ต้อง เสีย ภาษี ต่ำ กว่า อัตรา ภาษี ที่ สูง ขึ้น.

สามารถ ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ซื้อ และ ซ่อม โรงงาน และ เครื่องจักร ที่ ถูก อ้าง? ซ่อมแซม บำรุง รักษา และ ค่า ใช้ จ่าย เป็น ค่า ใช้ จ่าย ธุรกิจ อนุญาต. ราคา ซื้อ รวม ทั้ง การ ปรับปรุง และ ค่า ใช้ จ่าย แทน ไม่ ได้ ค่า ใช้ จ่าย ธุรกิจ อนุญาต ค่า ใช้ จ่าย เหล่า นี้ เป็นเรื่อง แทน เพื่อ ให้ เบี้ยเลี้ยง เมืองหลวง. เสื่อม ไม่ ได้ รับ อนุญาต และ แทนที่ ด้วย ทุน เบี้ยเลี้ยง เพื่อ วัตถุประสงค์ ใน การ คำนวณ ภาษี จ่าย.

สิ่ง ที่ เป็น ทุน เบี้ยเลี้ยง? เบี้ยเลี้ยง Capital ถูก ออกแบบ มา เพื่อ เขียน ออก ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ซื้อ สินทรัพย์ คง ที่ กว่า ชีวิต ของ สินทรัพย์ ที่ มากกว่า ใน ปี การเงิน ที่ ถูก ซื้อ. เบี้ยเลี้ยง ทุน ใน ส่วน ของ สินทรัพย์ นั้น ตาม อัตรา ที่ สูง ขึ้น ของ ค่า ลดหย่อน ใน ปี ที่ ซื้อ ก่อน ปี Allowance กับยอด เงิน ของ ค่า ใช้ จ่าย ที่ มี การ เขียน ลง ใน อัตรา ที่ ต่ำ กว่า การ เขียน ลง Allowance. ค่า ใช้ จ่าย ทั้งหมด ของ ทรัพย์สิน ที่ อาจ ถูก อ้าง เป็น ค่า ใช้ จ่าย ใน ปี ที่ จะ ขาย หรือ scrapped ไม่ รวม เบี้ยเลี้ยง สะสม ทุน ที่ มี การ อ้าง สิทธิ ต่อ ผล กำไร ต้อง เสีย ภาษี. ๆ เงิน ขาย กว่า และ เหนือ เขียน ค่า ลง หลังจาก ที่ เงิน ทุน มี การ เพิ่ม เบี้ยเลี้ยง ให้ กำไร สุทธิ และ จะ ต้อง เสีย ภาษี. คัน อาจ มี การ เขียน ลง เบี้ยเลี้ยง แต่ ไม่ เบี้ยเลี้ยง ปี แรก จนกว่า พวก เขา จะ classed เป็นรถ เพื่อ การ พาณิชย์. DIY Accounting ผลิต ซอฟต์แวร์ บัญชี แม่ แบบ ครบ วงจร ใน Excel สเปรดชีต โดย อัตโนมัติ หน้าที่ บัญชี รวม ทั้ง เบี้ยเลี้ยง เมืองหลวง.

ใช้ เป็น ค่า ใช้ จ่าย ทั้ง ส่วนตัว และ เหตุผล ที่ ธุรกิจ claimable? เลข HMRC อนุญาต เฉพาะ ค่า ใช้ จ่าย เช่น หาก ธุรกิจ องค์ประกอบ ค่า ใช้ จ่าย ของ ต้นทุน สามารถ แยก จาก องค์ประกอบ ส่วน บุคคล. ถ้า คุณ เรียก ร้อง ค่า ใช้ จ่าย ใน การ เดินทาง ไป ซื้อ สินค้า ที่ ธุรกิจ จะ สามารถ อ้าง สิทธิ เพื่อ เสีย ภาษี แต่ จะ disallowed หากคุณ ยัง พบ หลักฐาน ของ รายการ ส่วนตัว กำลัง ซื้อ ใน การ เดินทาง เดียวกัน. ใช้ โทรศัพท์ บ้าน ของ คุณ มี ค่า ใช้ จ่าย ธุรกิจ อนุญาต หาก คุณ เรียก ร้อง เฉพาะ ระบุ สาย ธุรกิจ ซึ่ง ใน กรณี นี้ คุณ ยัง สามารถ เรียก ร้อง คล้าย สัดส่วน ของ ค่า เช่า.

สามารถ ค่า ใช้ จ่าย รถ จะ อ้าง สิทธิ เมื่อ รถ ที่ ใช้ สำหรับ ใช้ ส่วนตัว? รถ ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ทำงาน และ ค่า ใช้ จ่าย เช่น เชื้อเพลิง ภาษี ภาษี ประกันภัย ซ่อม และ สมาชิก ราย ละเอียด อาจ จะ อ้าง เป็น ค่า ใช้ จ่าย ธุรกิจ หากรถ จะ ถูก ใช้ เพียง เพื่อ วัตถุประสงค์ ทาง ธุรกิจ. การ เดินทาง จาก บ้าน ไป ทำงาน ไม่ ใช้ ธุรกิจ และ disallowed. รถ ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ทำงาน และ เบี้ยเลี้ยง ทุน ใน รถ มี แยก ระหว่าง ค่า ใช้ จ่าย claimable และ disallowed ราคา ขึ้น อยู่ กับ สัดส่วน รถ ใช้ สำหรับ ธุรกิจ และ ของ ใช้ ส่วนตัว. ค่า จอด รถ เพื่อ วัตถุประสงค์ ทาง ธุรกิจ อาจ จะ อ้าง ปรับ จอด รถ และ บท ลงโทษ สำหรับ การ ขับ รถยนต์ เที่ยว ค่า ใช้ จ่าย ไม่ claimable เป็น ค่า ใช้ จ่าย ธุรกิจ เพื่อ ภาษี. แทน การ ใช้ รถซึ่ง ค่า ใช้ จ่าย เพื่อ การ เสีย ภาษี จะ รวม ถึง ภาษี เงิน เบี้ยเลี้ยง ใน ยาน พาหนะ, เบี้ยเลี้ยง ระยะ ของ 40p ต่อ ไมล์ สำหรับ แรก 10,000 ไมล์ ต่อ ไมล์ และ 25p หลังจาก นั้น สามารถ อ้าง สิทธิ ใน แต่ละ ปี ภาษี.

สามารถ เดินทาง ธุรกิจ จะ อ้าง? ค่า เดินทาง และ ค่า ใช้ จ่าย อาหาร กลางวัน พอประมาณ อาจ จะ อ้าง. โรงแรม และ ค่า ใช้ จ่าย ที่ เหมาะสม ของ การ ดำรง ชีวิต อาจ อ้าง. ถ้า อยู่ ข้าม คืน จะ เกิด ขึ้น กับ เพื่อน หรือ ครอบครัว แล้ว เผื่อ การ ดำรง ชีวิต สามารถ อ้าง เป็น ทาง เลือก ที่ค่า โรงแรม. ค่า อาหาร กลางวัน อาจ ไม่ ได้ รับ อนุญาต เมื่อ อยู่ ห่าง คืน. รับประทาน อาหาร กลางวัน กับ ลูกค้า จะ ถือ เป็น ความ บันเทิง และ ไม่ ได้ รับ อนุญาต. หาก คุณ พร้อม เดินทาง ธุรกิจ โดย เฉพาะ ค่า ใช้ จ่าย ใน ครอบครัว ของ คุณ และ อนุญาต เฉพาะ เมื่อ การ เดินทาง ได้ อย่าง หมดจด เพื่อ วัตถุประสงค์ ทาง ธุรกิจ. ค่า ใช้ จ่าย ใน ธุรกิจ แบบ ผสมผสาน และ การ เดินทาง ส่วนตัว ไม่ ได้ รับ อนุญาต ให้ หัก ค่า ใช้ จ่าย ธุรกิจ ใน คืน ภาษี.

สามารถ ค่า ใช้ จ่าย ใน บ้าน จะ อ้าง? ถ้า ส่วน หนึ่ง ของ บ้าน ของ คุณ ที่ สามารถ ระบุ ถึง เป็น เพียง เพื่อวัตถุประสงค์ ทาง ธุรกิจ แล้ว ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ทำงาน สามารถ อ้าง. ค่า ใช้ จ่าย ได้ เป็น สัดส่วน ของ พื้นที่ ทั้งหมด ของ บ้าน ย่าน ธุรกิจ ตรง บริเวณ. เช่น ไม่ รวม บริการ สาธารณะ ของ ห้อง ครัว และ ห้องน้ำ ถ้า บ้าน มี สาม ห้อง นอน และ ทาน อาหาร ใน ห้อง นั่งเล่น และ ห้อง นอน หนึ่ง เดียว ใช้ เป็น สำนักงาน แล้ว 1 / 5 ของ ค่า ใช้ จ่าย ใน บ้าน อาจ จะ อ้าง. ค่า ใช้ จ่าย ใน การ เรียก ร้อง จะ มี ความ ร้อน และ แสง ประกันภัย ทั่วไป และ อัตรา ดอกเบี้ย จำนอง น้ำ และ ไม่ รวม เงิน คืน. ซึ่ง จำนองดอกเบี้ย ถูก อ้าง ราย ได้ อาจ อ้าง ได้ เป็น ทุน การ เพิ่ม ขึ้น ของ ค่า สัดส่วน ของ บ้าน ที่ กำไร Capital เช่น ภาษี การ ภาย ใต้ รี บรรเทา ช่วง เวลา ที่.

ควร ดำเนิน ธุรกิจ สินค้า เพื่อ การ ใช้ งาน ของ ฉัน เอง รวม? ๆ สินค้า ธุรกิจ เอา ของ ใช้ ส่วนตัว ควร จะ เพิ่ม การ ขาย ใน ราคา ที่ ขาย ปกติ รวม ถึง รายการ ที่ จัด ให้ ครอบครัว และ เพื่อน ที่ ต่ำ กว่า ราคา ปกติ. ค่า ใช้ จ่าย ของ พระองค์ ให้ บริการ สำหรับ ครอบครัว และ เพื่อน ไม่ อนุญาต ให้ เป็นค่า ใช้ จ่าย ธุรกิจ.

ฉัน สามารถ หัก เงินเดือน หรือ ภาพ วาด ของ ฉัน เป็น ค่า ใช้ จ่าย ธุรกิจ หรือ ไม่ คุณ ไม่ สามารถ หัก ค่า จ้าง ของ คุณ เอง ประกัน ชาติ ส่วน บุคคล หรือ ภาพ วาด จาก ธุรกิจ ที่ เป็น ค่า ใช้ จ่าย ทาง ธุรกิจ ที่ เป็น เหล่า นี้ ดิ ของ ราย ได้ ธุรกิจ หลังจาก ที่ ต้อง เสีย ภาษี กำไร สุทธิ ที่ ได้ รับ การ คำนวณ ค่า ใช้ จ่าย และ ไม่ อนุญาต ก่อน ภาษี ..

ฉัน สามารถ หัก ค่า จ้าง เป็น พันธมิตร ของ ฉัน? Yes ค่า จ้าง ของ พันธมิตร สามารถ หัก เป็น ค่า ใช้ จ่าย ธุรกิจ แต่ มี กฎ ที่ จะ ใช้ ใน กรณี ดัง กล่าวเพื่อ ให้ แน่ใจ ว่า จำนวน เงิน เป็น ทั้ง จริง และ เหมาะสม. ธุรกิจ จะ ต้อง ดำเนิน โครงการ PAYE สำหรับ พนักงาน ที่ หัก ภาษี ราย ได้ และ การ ประกันภัย ชาติ งาน บรรทุก ออก ต้อง จริง ไม่ อุปโลกน์ และ อัตรา การ จ่าย เงิน ที่ เหมาะสม สำหรับ ลักษณะ ของ งาน และ เวลา ที่ ใช้. หลักฐาน อาจ ต้อง ว่า จำนวน เงิน ได้ จริง จ่าย ทาง ร่างกาย ไป ยัง พันธมิตร ที่ เช่น ใน รูป ของ เช็ค.

จะ เครดิต ภาษี รวม? ไม่ นี้ ไม่ รวม ธุรกิจกำไร แม้ว่า ระดับ ของ เครดิต ที่ ได้ รับ ก็ อาจ จะ มี การ เปลี่ยนแปลง ใน ไฟ กำไร ธุรกิจ จริง ได้ รับ เมื่อ เทียบ กับ จำนวน เงิน ที่ ได้ ประกาศ เมื่อ Tax Credit ถูก ใช้ สำหรับ. HMRC จะ ตรวจ สอบ ว่า ต้อง เสีย ภาษี กำไร สุทธิ ที่ แสดง ใน คืน ภาษี เป็น เช่น เดียว กับ ที่ ประกาศ เมื่อ Tax Credit ถูก อ้าง.

ฉัน สามารถ เรียก ร้อง ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกิด ขึ้น ก่อน ที่ จะ เริ่ม ซื้อขาย? Yes ค่า ใช้ จ่าย ทาง ธุรกิจ เกิด ขึ้น ได้ มาก ถึง เจ็ด ปี ก่อน ที่ จะ เริ่ม ซื้อขาย ได้ อ้าง. วัน จริงค่า ใช้ จ่าย จะ ถูก บันทึก ไว้ แต่ ก่อน ทั้งหมด รายจ่าย ซื้อขาย คือ ถือว่า มี การ เกิด ขึ้น ใน วัน แรก ของ การ ซื้อขาย.

มี รถยนต์ สระ ว่า ย น้ำ ต้อง เสีย ภาษี? บริษัท รถยนต์ จะ ต้อง เสีย ภาษี เป็น ประโยชน์ ต้อง เสีย ภาษี ใน ขณะ ที่ รถยนต์ สระ ว่า ย น้ำ ไม่ ต้อง เสีย ภาษี. ที่ มี คุณสมบัติ เป็น รถ สระ ให้ ใช้ ส่วนตัว ควร จะ บังเอิญ ใช้ ธุรกิจ รถ ไม่ ควร ปกติ ถูก เก็บ ไว้ ที่ บ้าน ของ พนักงาน และ รถ จะ ต้อง มี และ ใช้ มากกว่า หนึ่ง พนักงาน.

Create a free website or blog at WordPress.com.