Albania Travel

March 20, 2010

บ้าน หัก Business Tax – 3 หัก ที่ สามารถ บันทึก คุณ นับ พัน ดอลลาร์

ปี ทุก คน จำนวน มาก สิ้น จ่าย ภาษี มาก เกินไป โดย ไม่ ทราบ ว่า แม้. พวก เขา ไม่ ได้ ใช้ ประโยชน์ จาก การ หัก ภาษี ที่ รัฐบาล สหรัฐ มี กำหนด. แต่ ถ้า คุณ ใช้ ธุรกิจ บ้าน ที่ นี่ สาม หัก ที่ คุณ สามารถ ใช้ เพื่อ บันทึก ตัว เอง หลาย พัน ดอลลาร์ ใน ภาษี เป็น.

ค่า ใช้ จ่าย ส่วน ใหญ่ o ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ทำงาน ธุรกิจ ที่ บ้าน ของ คุณ จะ ถูก หัก ออก จาก ราย ได้ ต้อง เสีย ภาษี. คุณ สามารถ หัก ค่า ใช้ จ่าย เช่น ปากกา, กระดาษ เครื่องพิมพ์ หมึก, สาย โทรศัพท์, อินเทอร์เน็ตค่า เชื่อม ต่อ ค่า ใช้ จ่าย สาธารณูปโภค, น้ำมัน ที่ ใช้ สำหรับ การ เดินทาง ธุรกิจ และ แม้ กระทั่ง การ ลูกค้า รับประทาน อาหาร. แต่ คุณ จะ ต้อง เก็บ บันทึก พิถีพิถัน ทุก ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกิด ขึ้น สำหรับ ธุรกิจ ที่ บ้าน ของ คุณ เพื่อ ให้ คุณ สามารถ เรียก ร้อง หัก เมื่อ ยื่น ภาษี ของ คุณ.
o อุปกรณ์ ที่ คุณ ใช้ สำหรับ ธุรกิจ สามารถ อ้าง เป็น ส่วน หนึ่ง ของ การ หัก. ดังนั้น ถ้า คุณ ใช้ รถ เพียง เพื่อ ธุรกิจ เครื่อง โทรสาร คอมพิวเตอร์ และ แม้แต่ เครื่องแบบ พิเศษ สามารถ หัก.
o คุณ สามารถ รับหัก ภาษี มาก หาก คุณ ใช้ สำนักงาน ที่ บ้าน ของ คุณ ทำงาน กับ ธุรกิจ ของ คุณ. แต่ หาก คุณ ใช้ สำนักงาน เพื่อ วัตถุประสงค์ อื่น ใด นอกเหนือ จาก การ ทำงาน กับ ธุรกิจ ของ คุณ คุณ จะ ไม่ สามารถ เรียก ร้อง การ ลด ภาษี นี้ โดย เฉพาะ.

มัน ไป โดย ไม่ บอก ว่า เมื่อ ทำงาน ใน สำนักงาน ที่ บ้าน คุณ จำเป็น ต้อง รักษา ข้อมูล ที่ เหมาะสม และ ยัง เก็บ ใบเสร็จ รับ เงิน ทั้งหมด ปลอดภัย และ ใน ลักษณะ ที่ จัด. คุณ สามารถ สร้าง ระบบ การ จัด เก็บ ข้อมูล ที่ เรียบ ง่าย สำหรับ ทุก ครั้ง ที่ ใช้ จ่าย เพื่อ ให้ คุณ สามารถ ดู เมื่อ ต้อง เกิด.หรือ คุณ สามารถ ลงทุน ใน ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ เพื่อ ช่วย ให้ การ บันทึก การ รักษา ง่าย ขึ้น.

Blog at WordPress.com.