Albania Travel

March 5, 2010

วิธี การ ป้องกัน การ ตรวจ สอบ ภาษี

Filed under: travel — Tags: , , , , — lnupey @ 11:08 pm

การ ตรวจ สอบ ได้ มาก stressful, ไม่ พูด ถึง เงิน อันตราย ประสบการณ์. ขณะ ที่ คน จำนวน มาก จะ ไป ทั้ง ชีวิต ของ พวก เขา ไม่ ถูก ตรวจ สอบ ภาษี ทุก คน โชค ดี ที่ ไม่ ได้ เป็น. มี แต่ วิธี ที่ จะ ช่วย ป้องกัน มนุษย์ ภาษี จาก การ ตรวจ สอบ บน คุณ. มัน ไม่ สามารถ ที่ จะ รับรอง ได้ ว่า คุณ จะ ไม่ สามารถ เข้า ชม โดย IRS แต่ ที่ อย่าง น้อย ที่สุด คุณ สามารถ หลีก เลี่ยง บาง ธง สี แดง ที่ เรา ทราบ ได้ ว่า จะ ดึงดูด ความ สนใจ ของ พวก เขา.

บันทึก การ รักษา ที่ ดี

มัน มากสำคัญ ใน การ รักษา ข้อมูล เพื่อ ให้ คุณ สามารถ พิสูจน์ ได้ ว่า สิ่ง ที่ คุณ ป้อน ใน การ คืน ภาษี ของ คุณ เป็น จริง. ใน กรณี ที่ ตรวจ สอบ ทุก งาน เอกสาร จะ มี ประโยชน์ มาก เช่น กัน. นอกจาก นี้ การ รักษา เอกสาร และ แบบ ฟอร์ม ที่ ท่าน ได้ เก็บ ปี จะ ช่วย ให้ คุณ แฟ้ม ผล ตอบแทน ภาษี ถูก ต้อง ซึ่ง เป็น อีก วิธี ที่ ดี เพื่อ หลีก เลี่ยง การ ตรวจ สอบ ความ คลาดเคลื่อน เนื่องจาก สามารถ แจ้ง เตือน IRS ที่ คาว เป็น สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น.

ทำงาน ธุรกิจ ของ คุณ เอง โดย อัตโนมัติ ธง สี แดง แต่ คุณ สามารถ ลดปัญหา โดย การ พิสูจน์ ว่า คุณ ไม่ ได้ ซ่อน อะไร. นี้ จะ กระทำ โดย การ บันทึก พิถีพิถัน และ ให้ แน่ใจ ว่า สิ่ง ที่ ยัง ต้องการ ผลัก ดัน ให้ ตลาด ใน ทาง ของ คุณ ทำงาน ไม่ นับ หัก ภาษี เพื่อ แสดง IRS ที่ คุณ ไม่ ได้ พยายาม ใบ สิ่ง ใน ใต้ เรดาร์.

File ผล ตอบแทน อย่าง ถูก ต้อง

แม้ ผิด พลาด เล็กน้อย ใน คณิตศาสตร์ สามารถ ให้ ความ สนใจ จ่าย IRS และ หาก ปัญหา ได้ มากกว่า เล็กน้อย เป็น ไป ได้ ว่า พวก เขา จะ ต้องการ ตรวจ สอบ กับ คุณ และ ให้ แน่ใจ ว่า ไม่มี ดีเหตุผล เบื้องหลัง ข้อ ผิด พลาด นอกเหนือ จาก ทักษะ คณิตศาสตร์ ยากจน. นี้ คือ สิ่ง ที่ เป็น อย่าง remedied โดย มี คน อื่น ใช้ เวลา ดู อย่าง รวดเร็ว กว่า การ กลับ หรือ การ บัญชี ภาษี ทำ ผล ตอบแทน ให้ คุณ.

ให้ แน่ใจ ว่า คุณ ยัง แฟ้ม ภาย ใต้ พื้นที่ ที่ ถูก ต้อง โดย เฉพาะ หาก คุณ มี ราย ได้ ราย ได้ จาก ธุรกิจ ด้าน. ขณะ ที่ จะ ดึงดูด ให้ รอบ ลง มา หรือ เปลี่ยนแปลง ข้อมูล เพียง เล็กน้อย เพื่อ หลีก เลี่ยง การ ย้าย เข้า เท้าแขน ภาษี ถัด ไป ก็ เพียง ไม่ คุ้ม ค่า การ รบกวน ของ การ ตรวจ สอบ และ ศักยภาพค่า ที่ ได้ มา จาก การ ตรวจ สอบ. คุณ จะ ดี ใน ระยะ ยาว เพียง เกาะ ข้อเท็จจริง และ ไม่ ทำให้ พยายาม ซ่อน อะไร.

เคล็ด ลับ อื่น ๆ เพื่อ หลีก เลี่ยง ภาษี เข้า ชม:

ใช้ ตัวเลข ที่ แน่นอน มากกว่า คน กลม. เช่น 2.000 $ อาจ จะ ดู ดี แต่ 1,994.23 $ จะ มี น้อย มี แนวโน้ม ที่ จะ ดึงดูด ความ สนใจ ให้ คุณ.

รวม คำ อธิบาย หาก มี บาง สิ่ง ที่ อาจ จะ มี ความ สับสน ใน คืน. นี้ จะ แนบ มา กับ เอกสาร ที่ มี คลิป และ จะ ช่วย ให้ ชัดเจน ขึ้นความ ห่วงใย ใด ๆ.

เก็บ บันทึก การ เดินทาง ธุรกิจ รวม ถึง คน ที่ คุณ พบ กับ ที่ คุณ ไป ที่ คุณ อยู่ และ กิน ฯลฯ เหล่า นี้ อาจ ดูเหมือน ต้องการ ราย ละเอียด มาก แต่ พวก เขา ได้ มา มี ประโยชน์ ต่อ.

โดย ทั่วไป หาก คุณ ไม่ ซ่อน อะไร ที่ คุณ จะ นำ เสนอ รูป แบบ ต่ำ IRS และ โอกาส ที่ คุณ จะ ไม่ เลือก สำหรับ การ ตรวจ สอบ. แต่ มัน จะ เกิด ขึ้น คุณ จะ ยัง เตรียม ที่ จะ พิสูจน์ ว่า คุณ ถูก ซื่อสัตย์.

February 25, 2010

วิธี การ ใช้ IRS Tax Code เพื่อ ประหยัด นับ พัน ที่ ภาษี ของ คุณ

IRS ประกาศ วัน นี้ ว่า อัตรา มาตรฐาน สำหรับ ระยะ สุดท้าย หก เดือน 2,008 จะ เพิ่ม 58.5 เซนต์ ไมล์ สำหรับ ไมล์ ธุรกิจ ขับเคลื่อน จาก 1 กรกฎาคม 2008 ผ่าน 31 ธันวาคม 2008.

นี้ เพิ่ม ขึ้น แปด (8) เซนต์ จาก อัตรา ร้อย 50.5 มี ผล บังคับ ใช้ สำหรับ หก เดือน แรก ของ 2,008,

IRS ไป ยัง กล่าว ว่า การ ปรับ ระยะ ได้ ทำ เพราะ การ ขึ้น ราคา ก๊าซ และ น้ำมัน ใน ขณะ ที่ เป็น ปัจจัย สำคัญ ใน ภาพ ระยะ นี้ รายการ อื่น ๆ เข้าไปคำนวณ อัตรา ระยะ เช่น ค่า เสื่อม ราคา และ การ ประกัน และ ค่า ใช้ จ่าย คง ที่ และ ตัวแปร อื่น ๆ. (ประกาศ 2008-63)

ใหม่ หก เดือน สำหรับ การ คำนวณ อัตรา การ หัก แพทย์ หรือ ย้าย ค่า ใช้ จ่าย จะ เพิ่ม ขึ้น โดย แปด (8) เซ็น ต์ 27 เซ็น ต์ ไมล์ ขึ้น จาก 19 เซ็น ต์ สำหรับ หก เดือน แรก ของ 2,008. อัตรา การ ให้ บริการ สำหรับ องค์กร การ กุศล ได้ รับ การ กำหนด โดย พระราชบัญญัติ ไม่ IRS และ ยัง คง ที่ 14 เซ็น ต์ ไมล์.

Taxpayers เคย มี ตัว เลือก ใน การ คำนวณต้นทุน จริง ของ การ ใช้ รถ ของ พวก เขา แทนที่จะ ใช้ อัตรา ระยะ มาตรฐาน.

ค่า ใช้ จ่าย จริง มัก จะ สะท้อน ถึง ค่า ใช้ จ่าย จริง และ ถูก ต้อง เพื่อ ดำเนิน รถ แต่ taxpayers มาก ใช้ อัตรา ระยะ มาตรฐาน เนื่องจาก วิชาการ ทำ บัญชี เกี่ยว กับ ค่า ใช้ จ่าย จริง. Taxpayers มี ความ รับผิดชอบ เพื่อ ให้ บันทึก ถูก ต้อง ทั้งหมด ซื้อ เชื้อเพลิง น้ำมัน และ ค่า บำรุง รักษา. เกินไป taxpayers มัก ลืม หัก ขึ้น แล้ว พวก เขา ให้. แต่ รถ ตัว เอง เก็บ แท ร็ ค ของ ไมล์ และ วัน ที่หนังสือ บอก คุณ ที่ คุณ ได้ รับ และ บันทึก สามารถ reconstructed ทันที ถ้า คุณ ควร ลืม บันทึก ไมล์ และ จาก การ ประกอบ ธุรกิจ.

มี อุปกรณ์ ใหม่ หมด มี ที่ งาน นี้ แม้ ทำให้ เจ็บปวด น้อย ลง และ ประหยัด คุณ หลาย พัน ดอลลาร์ ใน ภาษี. เมื่อ คุณ ดู จำนวน เงิน ที่ หัก ระยะ นี้ คุณ เริ่ม เข้าใจ ว่า เป็น หัก ใหญ่ ที่ ไม่ ควร เอา เบา.

ว่า คุณ เดินทาง 102 ไมล์ ใน ระหว่าง วัน ทำการ และ คุณ ทำ 2 ครั้งสัปดาห์. ช่วย ทำ คณิตศาสตร์. สำหรับ ครึ่ง ปี แรก ที่ คุณ ได้ 26 สัปดาห์ 2 x 102 ไมล์ = 5,304 x 50.5 เซนต์ ต่อ ไมล์ = 2,679 $ ใน ครึ่ง แรก ของ 2,008.

สำหรับ ครึ่ง หลัง ของ จำนวน เงิน ที่ หัก 2,008 ไมล์ สำหรับ ธุรกิจ ที่ จะ: 5,304 x 58.5 เซนต์ = $ 3,103 สำหรับ งวด เดียวกัน ของ เวลา. หัก ระยะ ไมล์ รวม ธุรกิจ เดียว จะ $ 5,782.00

เว้นแต่ นายจ้าง reimbursed สำหรับ ส่วน ไมล์ เหล่า นี้ คุณ จะ ได้ ภาษี เขียน ปิด การ เช่า ที่ $ 5,782.00สำหรับ การ ใช้ งาน ธุรกิจ ของ รถยนต์ ของ คุณ. หาก คุณ เอง งาน นี้ เป็น หัก ใหญ่ และ อื่น ๆ แล้ว อาจ จะ มี มาก ขึ้น เพราะ คุณ ยัง ไม่ เชื่อม โยง กับ กฎ ของ ต้อง ไป ที่ งาน แรก แล้ว ออก สำหรับ ธุรกิจ ที่ เกี่ยวข้อง กับ ปลายทาง ก่อน หัก ระยะ ของ kicks ระบบ

Blog at WordPress.com.