Albania Travel

March 20, 2010

บ้าน หัก Business Tax – 3 หัก ที่ สามารถ บันทึก คุณ นับ พัน ดอลลาร์

ปี ทุก คน จำนวน มาก สิ้น จ่าย ภาษี มาก เกินไป โดย ไม่ ทราบ ว่า แม้. พวก เขา ไม่ ได้ ใช้ ประโยชน์ จาก การ หัก ภาษี ที่ รัฐบาล สหรัฐ มี กำหนด. แต่ ถ้า คุณ ใช้ ธุรกิจ บ้าน ที่ นี่ สาม หัก ที่ คุณ สามารถ ใช้ เพื่อ บันทึก ตัว เอง หลาย พัน ดอลลาร์ ใน ภาษี เป็น.

ค่า ใช้ จ่าย ส่วน ใหญ่ o ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ทำงาน ธุรกิจ ที่ บ้าน ของ คุณ จะ ถูก หัก ออก จาก ราย ได้ ต้อง เสีย ภาษี. คุณ สามารถ หัก ค่า ใช้ จ่าย เช่น ปากกา, กระดาษ เครื่องพิมพ์ หมึก, สาย โทรศัพท์, อินเทอร์เน็ตค่า เชื่อม ต่อ ค่า ใช้ จ่าย สาธารณูปโภค, น้ำมัน ที่ ใช้ สำหรับ การ เดินทาง ธุรกิจ และ แม้ กระทั่ง การ ลูกค้า รับประทาน อาหาร. แต่ คุณ จะ ต้อง เก็บ บันทึก พิถีพิถัน ทุก ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกิด ขึ้น สำหรับ ธุรกิจ ที่ บ้าน ของ คุณ เพื่อ ให้ คุณ สามารถ เรียก ร้อง หัก เมื่อ ยื่น ภาษี ของ คุณ.
o อุปกรณ์ ที่ คุณ ใช้ สำหรับ ธุรกิจ สามารถ อ้าง เป็น ส่วน หนึ่ง ของ การ หัก. ดังนั้น ถ้า คุณ ใช้ รถ เพียง เพื่อ ธุรกิจ เครื่อง โทรสาร คอมพิวเตอร์ และ แม้แต่ เครื่องแบบ พิเศษ สามารถ หัก.
o คุณ สามารถ รับหัก ภาษี มาก หาก คุณ ใช้ สำนักงาน ที่ บ้าน ของ คุณ ทำงาน กับ ธุรกิจ ของ คุณ. แต่ หาก คุณ ใช้ สำนักงาน เพื่อ วัตถุประสงค์ อื่น ใด นอกเหนือ จาก การ ทำงาน กับ ธุรกิจ ของ คุณ คุณ จะ ไม่ สามารถ เรียก ร้อง การ ลด ภาษี นี้ โดย เฉพาะ.

มัน ไป โดย ไม่ บอก ว่า เมื่อ ทำงาน ใน สำนักงาน ที่ บ้าน คุณ จำเป็น ต้อง รักษา ข้อมูล ที่ เหมาะสม และ ยัง เก็บ ใบเสร็จ รับ เงิน ทั้งหมด ปลอดภัย และ ใน ลักษณะ ที่ จัด. คุณ สามารถ สร้าง ระบบ การ จัด เก็บ ข้อมูล ที่ เรียบ ง่าย สำหรับ ทุก ครั้ง ที่ ใช้ จ่าย เพื่อ ให้ คุณ สามารถ ดู เมื่อ ต้อง เกิด.หรือ คุณ สามารถ ลงทุน ใน ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ เพื่อ ช่วย ให้ การ บันทึก การ รักษา ง่าย ขึ้น.

March 11, 2010

ตนเอง งาน หัก ภาษี – สิ่ง ที่ คุณ สามารถ อ้าง สิทธิ์

เป็น ธุรกิจ สำหรับ ตัว ของ คุณ เป็น ประสบการณ์ ที่ ทำให้ มี เสรีภาพ มาก และ สามารถ ให้ คุณ ประโยชน์ มากมาย กว่า ใคร ที่ เป็น งาน. หนึ่ง ใน ผล ประโยชน์ ที่ คุณ จะ อ้าง หัก เมื่อ มี การ ยื่น ภาษี ของ คุณ. ทำงาน ธุรกิจ สามารถ ก่อ ให้ เกิด ค่า ใช้ จ่าย จำนวน มาก และ รัฐบาล ตระหนัก ถึง นี้. ดังนั้น คุณ จะ พบ ว่า คุณ มี ตัว เลือก ที่ กว้าง ของ ตนเอง งาน หัก ภาษี ที่ คุณ สามารถ มี คุณสมบัติ สำหรับ. หาก คุณ ไม่ แน่ใจ ว่า คุณ สามารถ ที่ จะ หัก ต่อ ไป นี้ เป็น ตัวอย่าง บาง แห่งหัก หลาย ไฟล์ คุณ สามารถ ที่ จะ ช่วย คุณ เงิน ใน ช่วง เวลา ภาษี.

แรก ของ ตนเอง งาน หัก ภาษี ที่ คุณ สามารถ อ้าง เป็น เงิน ที่ คุณ จะ ให้ ครอบคลุม ถึง การ ประกัน สุขภาพ และ ทันต กรรม ของ คุณ. หาก คุณ จ่าย พ รี เมี่ ยม สำหรับ คู่ สมรส หรือ อยู่ ใน ปกครอง อื่น ๆ ใน ครอบครัว ของ คุณ แล้ว คุณ สามารถ เรียก ร้อง เหล่า นี้ เช่น กัน. การ ศึกษา ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ธุรกิจ ของ คุณ ยัง สามารถ หัก. ถ้า คุณ ใช้ รถ ของ คุณ สำหรับ การ ทำงาน คุณ อาจ จะ หัก ส่วน ระยะ และ หาก สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น กับ คุณรถ ซ่อม มี สิ่ง ที่ คุณ สามารถ เรียก ร้อง. หัก อื่น ๆ ที่ คุณ ควร เรียก ร้อง จะ เกษียณ และ แผนการ เงิน บำนาญ ใด ๆ ที่ คุณ ร่วม เขียน.

หาก ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ทำงาน ของ ธุรกิจ ของ คุณ โอกาส ที่ คุณ สามารถ อ้าง เป็น หัก. บาง ตัว งาน หัก ภาษี รวม ค่า เช่า ที่ คุณ ชำระ สำหรับ สำนักงาน บ้าน โทรศัพท์ หรือ สาย โทรสาร ที่ คุณ ได้ ตั้ง ค่า เพื่อ วัตถุประสงค์ ทาง ธุรกิจ Internet ธุรกิจ ที่ เกี่ยวข้อง กับ ความ บันเทิง และ ค่า ใช้ จ่าย การ เดินทาง คุณ อาจ จะ เกิด ขึ้น สำหรับ งาน นี้. คุณ ยัง สามารถการ เพิ่ม ทุน เรียก ร้อง และ เงินปันผล ที่ คุณ อาจ ได้ รับ. แม้ว่า จะ มี การ ค้า สิ่งพิมพ์ ที่ คุณ ได้ สมัคร สมาชิก เพื่อ คุณ จะ สามารถ รวม ใน หัก ของ คุณ. ถ้า คุณ เคย แน่ใจ ว่า สิ่ง ที่ จะ ได้ รับ การ พิจารณา หัก นอกจาก ใบ แจ้ง หนี้ หรือ ใบเสร็จ รับ เงิน และ ตรวจ สอบ กับ บัญชี ของ คุณ.

เมื่อ ตัว เอง อ้าง งาน หัก ภาษี คุณ อยู่ ใน ที่นั่ง drivers. โดย ที่ ปรึกษา ภาษี มือ อาชีพ คุณ จะ พบ ว่า มี หัก อีก หลาย ท่าน สามารถ ใช้ ประโยชน์ จาก การ ที่จะ ช่วย พวก เจ้า ครั้ง ใหญ่ เมื่อ ถึง เวลา ที่ จะ ทำ ภาษี ของ คุณ. สิ่ง ที่ คุณ เรียก ร้อง แต่ จะ ต้อง สำรอง ไว้ กับ หลักฐาน. โปรด เก็บ ใบเสร็จ รับ เงิน และ เอกสาร ทุก อย่าง ของ คุณ. ยิ่ง สมบูรณ์ คุณ อยู่ ใน เอกสาร ของ คุณ น้อย คุณ จะ ได้ รับ การ ตรวจ สอบ. และ หาก ใน โอกาส เล็กน้อย ที่ คุณ จะ ได้ รับ การ ตรวจ สอบ โดย การ รักษา และ ราย ละเอียด และ ข้อมูล ถูก ต้อง คุณ ก็ จะ อยู่ รอด กระบวนการ ที่ มี ปัญหา ไม่ กี่.

February 27, 2010

มี ค่า หัก ภาษี สำหรับ รถ ของ คุณ คุณ ไม่ สามารถ จ่าย ให้ นางสาว

คือ ธุรกิจ ของ คุณ หาย ไป จาก ที่ หัก ภาษี มี ค่า คุณ สามารถ ใช้ สำหรับ การ ใช้ รถยนต์ ส่วน บุคคล ของ คุณ เพื่อ วัตถุประสงค์ ทาง ธุรกิจ หรือ ไม่ หาก ท่าน ยัง ไม่ ได้ ดำเนิน การ คุณ มั่นเหมาะ ควร ตี เส้นทาง ไป ยัง ประตู สำนักงาน จัดหา พื้นที่ เก็บ ของ และ รับ โน้ตบุ๊ค สำหรับ เข้า สู่ ระยะ ที่ คุณ ได ร ฟ์ เพื่อ ดำเนิน ธุรกิจ – และ โปรด เข้า สู่ ระบบ ไมล์ ที่ คุณ ขับ ไล่ ซื้อ มัน

ไม่ คำนึง ถึง ปัญหา ใน การ ทำ เช่น นี้ คือ ต้องการ ให้ น้ำมัน ไหล เข้า สู่ ทาง เดิน ของ แพ่ง แทน เข้า ของ คุณถัง!

แม้ว่า คุณ จะ ทำงาน ที่ บ้าน ส่วน มาก ของ เวลา ไมล์ คุณ ได้ ขับเคลื่อน เพื่อ ซื้อ เครื่อง ใช้ สำนักงาน ซื้อ แสตมป์ หรือ แพ็คเกจ mail และ errands อื่น ๆ สำหรับ ธุรกิจ ของ คุณ สามารถ แปล เป็น หัก ภาษี ใหญ่. มี ต้นทุน เชื้อเพลิง ที่ ทะยาน คุณ เลย เกิด การ ขว้าง ปา เงิน ลง ท่อ ระบาย น้ำ ถ้า คุณ ไม่ ได้ การ ติดตาม ระยะ นี้ และ การ หัก ของ มัน ที่ คุณ สิทธิ การ เป็น เจ้าของ ธุรกิจ. และ รายการ แรก คุณ ต้อง ทำให้ ระยะ เริ่ม ต้น ใน odometer เป็น ของ เดือน มกราคม เป็น.คุณ ยัง จะ ต้องการ ให้ แน่ใจ ว่า คุณ ติดตาม ค่า ใช้ จ่าย ทั้งหมด ของ รถยนต์ ที่ เกี่ยวข้อง กับ รถยนต์ ส่วน บุคคล ที่ ว่า คุณ ใช้ สำหรับ ธุรกิจ. (ดู เหตุผล ด้าน ล่าง …)

กระชาก ฉับพลัน ค่า น้ำมัน ไม่ ได้ หาย ไป ใน IRS. แน่นอน ราคา น้ำมัน เริ่ม ขอบ ขึ้น ใน ไม่ ช้า หลังจาก เริ่ม ต้น ของ สงคราม ใน อิรัก นั้น แต่ การ สังหาร กระทำ โดย วาตภัย Katrina แจ้ง IRS เพื่อ ให้ ประหยัด เงิน ค่า น้ำยา สำหรับ เจ้าของ ธุรกิจ. (ถ้า คุณ อยู่ นอก ประเทศ สหรัฐอเมริกา คุณควร ตรวจ สอบ เว็บไซต์ authority ภาษี สำหรับ บทบัญญัติ คล้ายคลึง.)

ปี สำหรับ ปี 2005 IRS เพิ่ม อัตรา ระยะ มาตรฐาน สำหรับ การ ใช้ งาน ของ รถ (รถยนต์, รถ ตู้ หรือ รถ บรรทุก) โดย 3 เซนต์ ไมล์ เพื่อ 40.5 เซนต์ ไมล์ สำหรับ ไมล์ ธุรกิจ ขับเคลื่อน. แต่ เจริญรอย Katrina อัตรา ที่ เพิ่ม ขึ้น ต่อ ไป 48.5 เซนต์ ไมล์ สำหรับ ไมล์ ขับเคลื่อน ธุรกิจ ใน เดือน กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน และ ธันวาคม, 2005.

อัตรา การ เพิ่ม ขึ้น ระยะ นี้ สิ้นสุด ลง ด้วย ปลาย 2005.อัตรา ดอกเบี้ย ระยะ ใหม่ สำหรับ ปี 2006 มี ผล วัน ที่ 1 มกราคม จะ เป็น 44.5 เซนต์ ต่อ ไมล์ ธุรกิจ ขับเคลื่อน. คุณ สามารถ เพิ่ม การ หัก เงิน นี้ ถ้า คุณ ระวัง การ รวม ธุรกิจ และ ส่วน บุคคล errands. เช่น ฉัน จะ รอ จนกว่า ฉัน ต้อง ไป ไปรษณีย์ เพื่อ ส่ง พัสดุ สำหรับ ธุรกิจ ของ ฉัน หยุด ไป ที่ ร้าน ขาย ยา และ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ขวา ประตู ถัด ไป รับ groceries. สิ่ง ที่ จะ ได้ รับ การ "ตาย" ระยะ ที่ จะ เดินทาง ธุรกิจ หัก ตราบ ใด ที่ คุณ ได้ เข้า สู่ ระบบ เพื่อ ธุรกิจ ของ คุณ ใน ของ คุณสมุด จด รายการ ต่าง ระยะ.

นอกจาก นี้ ทั้ง ปี 2005 2006, IRS ยัง สนับสนุน ให้
Katrina ที่ เกี่ยวข้อง กับ กิจกรรม การ กุศล บรรเทา โดย การ มอบ
อัตรา สูง หัก ไมล์ และ ไมล์ ซึ่ง ใช้ เงิน คืน ขับเคลื่อน กิจกรรม ดัง กล่าว.

แน่นอน การ ใช้ เบี้ยเลี้ยง ระยะ นี้ สามารถ ค่อนข้าง ซับซ้อน. ตัวอย่าง เช่น คุณ ไม่ สามารถ ใช้ เวลา เพิ่มเติม
หัก การ ใช้ งาน ธุรกิจ ของ รถยนต์ ที่ คุณ
ได้ ใช้ แล้ว กู้ คืน ค่า ใช้ จ่าย เร่งรัด แก้ไข
ระบบ(MACRS) หลังจาก ที่ อ้าง มาตรา 179 การ หัก เงิน สำหรับ
รถ ที่ ธุรกิจ ของ คุณ ซื้อ โดยตรง ที่.

และ ถ้า คุณ ใช้ รถยนต์ ส่วน บุคคล สำหรับ ธุรกิจ ของ คุณ
อย่า ลืม คำนวณ เปอร์เซ็นต์ ของ ไมล์ ทั้งหมด สำหรับ
ปี ที่ คุณ เดินทาง เพื่อ วัตถุประสงค์ ทาง ธุรกิจ. ณ สิ้น ปี 2006 คุณ จะ ทราบ ปี อ่าน odometer สิ้นสุด ใน สมุด จด รายการ ต่าง ระยะ และ ลบ จาก นั้น อ่าน odometer ที่ คุณ บันทึก ใน เดือน นี้. แล้ว คุณ จะ เพิ่ม ขึ้น ทุก ไมล์ ขับเคลื่อน สำหรับธุรกิจ ของ คุณ ว่า คุณ มี บันทึก และ แบ่ง โดย ระยะ ทั้งหมด ที่ จะ คำนวณ เปอร์เซ็นต์ ของ ไมล์ ทั้งหมด ที่ คุณ ใช้ สำหรับ ธุรกิจ ของ คุณ. ถ้า เปิด ออก ที่ 30% ของ ระยะ ทั้งหมด ของ คุณ ใน รถ ส่วนตัว ที่ เพื่อ วัตถุประสงค์ ทาง ธุรกิจ ที่ คุณ สามารถ หัก 30% * * ค่า ใช้ จ่าย ทั้งหมด ของ การ รักษา รถ ว่า ไม่ เพียง แต่ เชื้อเพลิง แต่ การ เดินทาง ทุก อู่ ซ่อม บำรุง ประจำ หรือ ซ่อมแซม พิเศษ เป็น ส่วน หนึ่ง ของ ค่า ใช้ จ่าย ใน ธุรกิจ ของ คุณ ปี.

มาร อยู่ ใน ราย ละเอียด ตาม ปกติ ของหลักสูตร. คุณ จะ ต้องการ ปรึกษา บัญชี ภาษี ของ คุณ ใน วิธี ที่ ดี ที่สุด เพื่อ ใช้ กฎ การ สถานการณ์ ของ คุณ. หาก คุณ เตรียม คืน ภาษี ของ คุณ เอง คุณ จะ ได้ รับ ราย ละเอียด โดยตรง จาก เว็บไซต์ IRS:

http://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-04-64.pdf. ตรวจ สอบ พิมพ์ ดี อย่าง ใกล้ ชิด: คุณ จะ พบ ว่า มี ข้อ จำกัด ใน สิ่ง ที่ เปอร์เซ็นต์ ของ การ ใช้ ธุรกิจ สามารถ อ้าง สิทธิ สำหรับ รถยนต์ ส่วน บุคคล เป็น เรื่อง ที่ ตัวเลข จริง ของ คุณ อาจ จะ ไม่มี ดังนั้น หาก ระยะ ทาง ธุรกิจ ของ คุณ จริง มากกว่า ร้อย ละ 75ของ ระยะ ทั้งหมด ของ คุณ คุณ อาจ จะ ดี ซื้อ รถ แยก เฉพาะ ที่ จะ ใช้ ธุรกิจ. ถ้า คุณ เคย ได้ รับ การ ดูแล เพื่อ โครงสร้าง ธุรกิจ ของ คุณ อย่าง ถูก ต้อง – ใช้ บริษัท เป็น บริษัท รับผิด จำกัด หรือ ยืน คน เดียว นิติบุคคล – คุณ และ ธุรกิจ ของ คุณ จะ ได้ ประโยชน์ จาก หัก แม้ ยิ่ง.

(C) Copyright 2006 Associates Azur Pacific.
ทุก รูป แบบ และ สื่อ ที่ รู้จัก และ ไม่ รู้จัก.
. สงวน ลิขสิทธิ์

Blog at WordPress.com.